जखइँसुके2dzʌkʰʌĩsukeक्रि.वि.जहिलेसुकै; जुनसुकै समयमा; जहिले पनि

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *