गज्‍काउराgʌdzkauraप्रे.क्रि.गज्‍काउनु; गजक्‍क हुने पार्नु; गज्‍कन लाउनु; गम्‍काउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *