छचल्‍क्‍याइtsʰʌtsʌlkjaiस.क्रि.छचल्‍क्‍याउनु; पानी आदि तरल पदार्थ हल्‍लाउनु वा छलछल गराउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *