लखेटइlʌkʰeʈʌiस.क्रि.लखेट्नु; पिछा गर्नु; धपाउनु; लगार्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *