कउँनिkʌũniना.कागुनो; जौको जस्‍तो बाला हुने सर्सिउँजस्‍तो दाना फल्‍ने अन्‍न कागुनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *