छचल्‍केराtsʰʌtsʌlkeraअ.क्रि.छचल्‍किनु; गाग्रोमा हालिएको पानी कम भएर हल्‍लनु; तरल पदार्थ चल्‍दा आवाज निस्‍कनु; छल्‍किनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *