जकड्राdzʌkʌɖraस.क्रि.जकड्नु; जोडसित आठ्याउनु; बेसरी कस्‍नु; ग्रस्‍त पार्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *