घटइ2gʰʌʈʌiअ.क्रि.घट्नु; थोरै हुनु; घटी हुनु; मासिनु; खर्च हुनु; दुब्‍लो हुनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *