आछेतatsʰetʌअ.क्रि.छन्; ‘हुनु’ क्रियाको तृतीय पुरुषको बहुवचनको रूप

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *