वटइwʌʈʌiना.बट्टाई; भँगेरो भन्‍दा केहि ठूलो तित्राको रङ्को चराको एक प्रकार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *