उकालइukalʌiस.क्रि.उकाल्नु; कुनै वस्‍तुलाई अग्‍लो ठाउँमा पुर्‍याउनु; मास्‍तिर चढाउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *