जगउरेdzʌgʌureना.पितृकार्यमा भाराकि ढुकाउँदा घोडा, भाला र अन्‍य सामान जङ्गलबाट ल्‍याउने र नचाउने पितृका कामदार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *