आघाइagʰaiअ.क्रि.अघाउनु/अगाउनु; खाएर टन्‍न हुनु; अमन हुनु; विरक्त हनु ना. अघाइ; अघाउने किसिम; क्रिया वा भाव

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *