अँधेर्‌ʌ̃dʰerना.आध्‍यारो; प्रकाश वा उज्‍यालोको अभाव वि. उज्‍यालो नभएको

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *