ठड्याइʈʰʌɖjaiस.क्रि.ठड्याउनु; ठाडो पार्नु; उभ्‍याउनु प्रे.क्रि. ठड्याउन लाउनु; ठडिने पार्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *