ओइलाउराoilauraस.क्रि./प्रे.त्रि ओइलाउनु; सागपातलाई घाममा अलिअलि सुकाउनु; ओइलिएको पार्नु अ.क्रि. ओइलनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *