नजिकेराnʌdzikeraअ.क्रि.नजिकिनु; छेउछाउमै आइपुग्‍नु; नजिकमा रहनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *