आइaiअ.क्रि.आउनु; कतैबाट तोकिएको ठाउँमा आइपुग्‍नु; आम्‍दानी हुनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *