एक्सर्‍याeksʌrjaस.क्रि.एकसर्‍याउनु; एकसरिने पार्नु; एकसरो तुल्‍याउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *