छक्‍यारtsʰʌkjarʌस.क्रि.छर्कनु; पानी, धुलो आदि भुइँमा छर्नु; छिट्नु; छर्किनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *