लखेटाइlʌkʰeʈaiप्रे.क्रि.लखेटाउनु; लखेट्नु लाउनु; लखेटाइमा पार्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *