रग्रगाइrʌgrʌgaiअ.क्रि.रगरगाउनु; रगरग गर्ने हिसाबले कीटाणु, केटाकेटी हिँड्नु; सगबगिनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *