अँठ्याइʌ̃ʈʰjaiस.क्रि.आठ्याउनु/ समाउनु/ समात्‍नु; दह्रोसँग समाउनु; आफ्नो पन्‍जामा पार्नु; करेप्‍नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *