नकारेराnʌkareraक.क्रि.नकारिनु; नकार्ने काम गरिनु; नकाराइमा पारिनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *