भक्भक्‍क्‍याbʰʌkbʰʌkkjaअ.क्रि.भकभकिनु; बोल्‍दा भकभक होइनु; भकभकाइनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *