आजिadziना.बजै/बज्‍यै; आमा वा बाबुकी आमा; पाकी आइमाईलाई प्रयोग गरिने आदरसूचक शब्‍द

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *