घचेटाउराgʰʌtseʈauraप्रे.क्रि.घचेटाउनु; घचेट्नु लाउनु; ठेलाउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *