जखइँdzʌkʰʌĩक्रि.वि.जहिले/जैले; जुन बेला; जतिखेर; जुन समयमा; जुन बखत

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *