जकड्याउराdzʌkʌɖjauraस.क्रि.जकड्याउनु; बन्‍धनमा पार्नु; जकड्न लगाउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *