छचल्‍क्‍याtsʰʌtsʌlkjaअ.क्रि.छचल्‍किनु; गाग्रोमा हालिएको पानी कम भएर हल्‍लनु; तरल पदार्थ चल्‍दा आवाज निस्‍कनु; छल्‍किनु स.क्रि. छचल्‍क्‍याउनु; पानी आदि तरल पदार्थ हल्‍लाउनु वा छलछल गराउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *