उकासइukasʌiस.क्रि.उकास्नु; भास्‍सिएको वस्‍तुलाइ माथि उठाउनु; गहिरो भागमा अग्‍लो पार्नु; तल्‍लो स्‍तरकोलाई माथिल्‍लो स्‍तरमा पुर्‍याउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *