झट्कराdzʰʌʈkʌraअ.क्रि.झट्कनु; धान, तोरी अन्‍न चुट्दा झट्का पर्नु; झट्कारिनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *