एकानekanʌवि.अरू; आफूदेखि बाहेकको; पराई; बढ्ता, थप संयो. अनि; फेरि

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *