ओइल्‍याoiljaअ.क्रि.ओइलनु/ ओइलिनु; फूल, सागपातको ताजापन नाश हुनु प्रे.क्रि. ओइल्‍याउनु; ओइलिने पार्न लगाउनु; ओइलिने पार्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *