ठक्ठकाʈʰʌkʈʰʌkaस.क्रि.ठकठकाउनु; ठकठक आवाज आउने गरी ठटाउनु अ.क्रि. जाडोले ठकठक काम्‍नु; लुगलुग काम्‍नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *