Browse Malvi


लइ-लइकेləɪ-ləɪkeले-लेकर
लइके2ləɪkeलेकर
लइके1ləɪkeलेकर
लइके3ləɪkeलाकर
लइग्यी2ləɪgjiलेगई
लइजायləɪd͡ʒɑjले जाय
लइजावाləɪd͡ʒɑʋɑले जाने
लइनीləɪniले नही
लइनेləɪneलेकर
लइयईləɪjəiले आई
लइयाजेləɪjɑd͡ʒeलेआना
लइयायləɪjɑjले आये
लइयायाləɪjɑjɑले आये
लइर्‌याləɪɾ‌jɑले रहे
लइल्याləɪljɑले लिया
लइली1ləɪliलेली
लइली2ləɪliलेलिया
लइलेləɪleले ले
लइलेतोləɪletoले लेता
लइलोləɪloले लो
लई3ləiली
लई4ləiले
लई2ləiले
लई5ləiलिया
लकवाləkəʋɑलकवा