Vernacular - English


n


namukaw-mukawannamukaw-mukáwanadj nightmarish, frightening, terrifyingcfpukaw hukaw
namumunonamumúnòn leader, chiefcfpuno3 head
namungnannamungnánadj dumbfoundedAn iloy namungnan sa nangyari sa anak.The mother was-dumbfounded at-what happened to-the child.cfmungnan synnamingnandumbfounded
nananánàCebn pusMabuho an nana sa iya samad.The pus of his wound is smelly.nanàónadj pus stainedNanaon an iya panyo.Her handkerchief is stained-with-pus.magnánàv [c5] MAG- act; -ON pat; -AN loc. ooze pusNaganana an iya samad sa paa.His wound on-the thigh is-oozing-pus.
nanagnanágn roasted corn, roasted root crops
nang-vb affixdistributive action begun. This affix replaces the mang- affix on verbs to indicate action begunNano kay nangahas ka pagpangawat?Why have you dared to-steal?cfmang-distributive action not yet begun
nangantodnangántodadj MA-mangántodoffensive smell, burnt smell, sweaty smellNangantod an linuto mo.Your cooked-rice smells burnt.Maangtod an imo ulo.Your head smells-sweaty.
nanonánointerr prn what?Nano an ginasabi mo?What is the-thing you are-saying?náno manindef prn whatever. Translated literally it means, 'what also?'Mabaton ako nano man ina.I will-accept whatever it is.máski nánoindef prn anything. Translated literally it means, éven what'; Will you accept anything?Mabaton ka maski nano?Variantbísan nánonáno kayinterr prn why? Translated literally it means, 'what because'Nano kay nagamasid ka sa amon?Why are you watching us?
napulonapúlòadj tenKinahanglan naton sundon an napulo ka sugo san Dios.We must follow/obey the ten commands of God.napulùónv [c4] MAG- ag; -ON pat. make tenNapuluon ko an akon mga bata.I made my children to-be-ten.naurunapúlòv count by tensAn bilang naurunapulo kaya madali.The count was-by-tens so it-was-quick.ikanapúlòadj tenthPilion mo an ikanapulo na manok.Choose the tenth chicken.
naranghitanaranghítaSpn nectarineMaayo na klasi an duga na naranghita.The nectarine juice is a good kind.Variantaranghitanectarine
NardoNárdon Nard. A man's name
narsEngn nurseMag-agda san nars na buligan kamo na makasabot.Invite the nurse to-help you to-understand.
nasanásaTagprep in, on, atNasa hitaas san bukid an iskwila.The school was on-top of-a mountain.cfsa loc prep
nasalawodnasalawódadj at seacflawod seaward
nasalip-atannasalip-atánadj glimpsed, seen accidentallycfsalip-at
nasugatnasúgatadj met on the waycfsugat
nasyonnásyonSpn nation, countryAdto siya nagaistar sa iba na nasyon.He is-living there in another nation.kanasyunángroup of nationsWara pa ako makaabot sa iba na kanasyunan.I have-not yet gone/reached to other nations.
nasyonalnasyonálSpadj nationalMedyo may distansya an eskwelahan pakdto sa nasyonal road.The school-was a short distance from the national road.
natadnátadn yard, courtyard, patioMaati an aton natad.Our yard is dirty.Variantnatadan
natadann Variantnatadyard
natibidadnatibidádSpn Christmas nativitycfnabidadChristmasVariantnabidadChristmas
natonnátonpers prn 1we, incl. This is the genitive first person inclusive plural possessive pronoun which substitutes for the ni class personal noun phraseBilang mga ginikanan, tagaan naton sin maayo na puturo an aton mga bata.As parents, let us give our-incl children a good future.2our inclAmo ini an balay naton.This is our house.
naturalesanaturalésaSpn natureKontra ini sa naturalesa.This is against nature.
NazarenoNazarénon Nazarene. Refers specifically to Jesus of Nazareth
NazaretNázaretn Nazareth. Refers to a town in Israel