miyamíyàn catPakauna an miya.Have the cat eat.magpamiya-míyav [c2] MAG- act. act cat-likeNagapamiya-miya si Nino sa sini.Nino acted-like-a-cat in-the movie.synidingcat

Leave a Reply

Your email address will not be published.