kunitkúnitv [c6] MAG- ag; -ON pat; -I accmagkúnitv pinchmagparapangkúnitv pinch someone continuallyNagaparapangkunit siya sa iya katakin sa ingkudan.She is-continually-pinching her seatmate.pagkúnitn pinchingDili ko ginaintyindi an iya pagkunit sa akon.I am-ignoring her pinching of me.synkudot pinchkusnit pinch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *