Search results for "ampitsatetakero"

ampitsatetakero V. pitsatetagantsi.

pitsatetagantsi vt. {apitsatetakero, ampitsatetakero} juntar hilos sin torcerlos. Ogari kapenari tera amurokempa onti apitsatetunkani kogapage, matakatari amurokunkani okyara okirikunkanira. El hilo kapenari no se tuerce, sino que solamente se juntan los hilos, porque (cada uno) ya ha sido torcido en el momento de hilarlo. V. pitsatagantsi.