Search results for "ikachonetake"

ikachonetake V. kachonetagantsi.

kachonetagantsi vi. {ikachonetake} tener acedía estomacal o vinagrera. Omirinkatyo nokachoneti okantakenara nonegiku sorerere, tyampatyo nonkantakempa nosekatavagetempara. Tatarika nogumataka nokachonetanai. Siempre me da vinagrera, me duele el pecho sorerere y no puedo comer bien. Tengo acedía apenas como un poquito. V. kachotagantsi.