Search results for "imashikitake"

imashikitake V. mashikitagantsi.

mashikitagantsi vi. {imashikitake} tener una cicatriz pequeña, cicatrizarse. Yogari apa imashikitake itamakoku pairani okentakerira ichakopite. Mi papá tiene una pequeña cicatriz en la frente donde le picó su flecha hace muchos años. V. mashitagantsi1, okitsoki.