Search results for "katsimatagantsi"

katsimatagantsi vi. {ikatsimatake} ser malgeniado/a; ser cascarrabias; enojarse fácilmente por cualquier motivo; ser bravo/a. Yogari notomi pairotyo ikatsimati, maanityo noniimatakerira ogatyo ikenake ikisanaa. Mi hijo es un cascarrabias, apenas le digo una cosa ya se molesta. Yogari pairorira ikatsimati ikantagani inti kepishiri iramporetsa. xn Se dice que los que se enojan fácilmente tienen tripas amargas. V. ka- Apén. 1; tsimaagantsi.

ikatsimatake V. katsimatagantsi.

katsímari adj.sust. malgeniado/a; persona de mal genio; renegón/a; bravo/a (p.ej. un toro). Yogari ani inti katsimari. Pinkantumatakerira maani, ataketyo ikisanaka. Mi cuñado es malgeniado. Apenas le dices algo insignificante, y ahí mismo se molesta. V. katsimatagantsi, katsikantáneri.

kepishiri adj.sust. amargo/a. ◊ Se dice que una persona que se enoja fácilmente inti kepishiri iramporetsa tiene las tripas amargas. V. katsimatagantsi.