Search results for "kemakagagantsi"

kemakagagantsi vtr. {ikemakagakari} avtr. criticarse cara a cara (lit. hacer escuchar). Imaguntevageigi novisariteni katonko, impogini ikisavakagaigaka irapimatsigenkaegitene ikemakagavakagaigakara, ovashi ishigageiganaa iaigaira kamatikya. Mi abuelo (y su familia) vivía allá río arriba por mucho tiempo, pero después se pelearon entre ellos y se criticaron cara a cara, así que él se fue escapando río abajo. bvtr. hacer oír sin intención dando como resultado consecuencias negativas. Kemisante, gara piraga, pikemakagarikari matsontsori ipokikari. Cállate, no llores o vas a hacer oír al jaguar, y de repente va a venir. V. kemagantsi1; -akag 4.8.1.6.

ikemakagakari V. kemakagagantsi.