Search results for "kiashigiitagantsi"

kiashigiitagantsi vtr. {ikiashigiitakaro} no separarse de alguien. Yogari icha ityomiani itasanovagetakarotyo ina kara, ikantakanityo ikiashigiivagetakaro, tyampatyo onkantakeri okakerira. Mi hermanito menor es muy apegado a mi mamá y nunca se separa de ella: ella (no tiene) cómo dejarlo ni un momento.

ikiashigiitakaro V. kiashigiitagantsi.