Search results for "kiraamaitagantsi"

kiraamaitagantsi vi. {ikiraamaitake} ser rojo/a (p.ej. pelo crespo, vello tupido, el cotomono, una maraña de flores rojas). Yogari yaniri ario ishigasanotakeri osheto kantankicha tera impotsitamaite, irirori ikantatigaka onti ikiraamaitake. El cotomono es muy parecido al maquisapa, pero no tiene pelo negro sino que es distinto con pelo rojo. V. kiraatagantsi, omai.

ikiraamaitake V. kiraamaitagantsi.