Search results for "morekatsantsaenkatagantsi"

morekatsantsaenkatagantsi vi. {omorekatsantsaenkatake} arder con llamas grandes. Ogari tsitsi poamari kañorira meshia, pintagerora omorekatsantsaenkagematanaketyo kara jiriririri. Cuando quemas leña que arde bien, como la capirona, arde con llamas muy grandes jiriririri. V. morekagantsi, tsántsatsi, énkatsi.

omorekatsantsaenkatake V. morekatsantsaenkatagantsi.

poámari adj.sust. que arde, ardiente. V. poamatagantsi, morekatsantsaenkatagantsi.