Search results for "pairokitsotagantsi"

pairokitsotagantsi vi. {opairokitsotake} ser grande (huevos, semillas). Yogari igitsoki sankati ikañovetakaro igitsoki atava, kantankicha choeni ipairokitsotake. Los huevos de la pucacunga son parecidos a los de la gallina, pero son un poco más grandes. V. pairotagantsi, igitsoki.

opairokitsotake V. pairokitsotagantsi.