Search results for "pigikakotagantsi"

pigikakotagantsi vt., vr. {yampigikakotakeri, yampigikakotaka} enrollar(se) en o dentro de algo. Antari chapi ikisakerira notomi irapitene, yomanapitsatakeri imanchaki yampigikakotakero shitatsiku, ikoganavetakaro teratyo ineero. Ayer cuando mi hijo se molestó con su hermano, escondió su cushma enrollándola dentro de una estera, así que su hermano la buscó y no la encontró. Yogari novisarite imagempitakera yampigikakotaka shitatsiku iromintsarogakerora iritsiro. Mi nieto jugaba enrollándose dentro de una estera para asustar a su hermana. V. pigikagantsi; -ako 4.8.1.1.

pigirikakotagantsi 1vt. {yampigirikakotakero} enrollar algo pequeño o diminuto dentro de algo. Antari yamakenerora koki irishinto pagiri, tera intovaigenika onti yampigirikakotakeri maani tsipanaku. Cuando mi tío trajo suris a su hija, como no eran muchos los enrolló dentro de una hoja. 2vr. {yampigirikakotaka} enrollarse dentro de algo. Maani yampigirikakotaka shigopa oshiku. La larva shigopa vive enrollada en una hoja. V. pigirikagantsi; -ako 4.8.1.1; pigikakotagantsi.

yampigikakotaka V. pigikakotagantsi.

yampigikakotakeri V. pigikakotagantsi.