Search results for "tetyara"

tetyara V. tekyara.

tekyara tetyara adv.neg. cuando todavía no (modo irreal). Antari tekyara noate naro katonko, naroniroro tigiri piratsi. Maika nopokavetaa pa kamaviotake. Antes de irme (lit. cuando todavía no fui) río arriba, yo era la que daba de comer a todos los animales. Ahora que vengo toditos han muerto. V. tekya; -ra 4.14.4.